Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum ISTDP Przemysław Duchniewicz z siedzibą przy ul. Chmielnej 73b/2, 00-801 Warszawa, NIP 5871373942;

 2. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy [email protected];

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. udzielenia realizacji Pani/Pana wniosku;

  2. odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie;

  3. rozwiązanie poruszonej przez Panią/Pana kwestii;

  4. kontakt w celu realizacji Pani/Pana żądań;

 4. Jako podstawę prawną przetwarzania rozumie się:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

   interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. przedsiębiorcom świadczącym dla Centrum ISTDP Przemysław Duchniewicz usługi informatyczne, w tym podmiotom zajmującym się hostingiem strony internetowej;

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów;

 7. Centrum ISTDP Przemysław Duchniewicz zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia

   zapominanym”) – w przypadku, gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny

    sposób przetwarzane,

   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

   3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

    przepisów prawa;

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie, rozwiązać poruszoną przez Panią/Pana kwestię i skontaktować się w celu realizacji Pani/Pana żądań.